دانلود مقاله : عنوان بررسی رابطه بین کیفیت محصول و اعتماد مشتریان خارجی به صادرکنندگان از دیدگاه پیجهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت محصول و اعتماد مشتریان خارجی به صادرکنندگان از دیدگاه پیله وران )مطالعه موردی: پیله وران فعال استان کردستان( انجام گرفته است. در این پژوهش رابطه بین چهار فاکتور)تضمین محصول، قابلیت اطمینان محصول، مسولیت پذیری و وضعیت ظاهری محصول( و اعتماد مشتریان خارجی به صادرکنندگان از دیدگاه پیله وران بررسی شده است. این فاکتورها همان فرضیه های پژوهش هستند. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از لحاظ روش؛ توصیفی- پیمایشی می باشد. مدل مفهومی طراحی شده و جامعه ) آماری نیز پیله وران فعال استان کردستان که در بازارچه های مرزی باشماق مریوان) ۱۲۱ ( نفر و سیران بند بانه ) ۶۴ نفر فعالیت می کنند، می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای ساده و نمونه آماری نیز بر اساس فرمول کوکران ۱۳۱ نفر می باشد که ۱۰۱ نفر آن مربوط به مریوان و ۳۳ نفر مربوط به بانه است همچنین در بخش استنباطی از روش های همبستگی بین متغیرهای پژوهش و تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نوع فایل : pdf تعداد صحفات : ۱۰  قیمت : ۳۰۰۰ تومان  برای دانلود کامل مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید.  …

دانلود مقاله : عنوان بررسی رابطه بین کیفیت محصول و اعتماد مشتریان خارجی به صادرکنندگان از دیدگاه پیله وران در سایت DOCZ.ir


لینک منبع و پست :دانلود مقاله : عنوان بررسی رابطه بین کیفیت محصول و اعتماد مشتریان خارجی به صادرکنندگان از دیدگاه پیله وران
http://docz.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81/
zinews

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید